رویش باران - ادبیات فارسی متوسطه ی اول

 
1-      در جای خالی املای کدام گزینه صحیح است ؟

در زمین نگاه کن که چگونه .......... تو ساخته است و جوانب وی فراخ گسترانیده .

الف) بسات  ب)بصاط   ج) بساط    د) بصات  

2-      املای کدام گروه کلمات نادرست است؟

الف) خرد و فراصت  ب) کهن‌سال وفرتوت   ج)مدح و ثنا  د) مصون و محفوظ 

الف) استراق سمع  ب) پرندگان خوش‌خوان   ج)تذهیب نفس  د) نیکو خصال 

الف) بنیان‌گذار   ب) خدمت‌گذار  ج) درخواست  د) برخاست 

3-      باتوجّه به معنی املای کدام گزینه نادرست است؟

الف)التفاط : توجّه کردن  ب) اعزاز‌: گرامی داشتن    ج) خوار‌‌ : پست و فرومایه   د) رخصت : اجازه 

الف) ضمان : پذیرفتن   ب) صواب : درست   ج) طرّار : دزد  د)قوص قزح : رنگین کمان 

4-      در جای خالی شکل صحیح کلمه را قرار دهید.

.......... و آبادانی کشور به تلاش شما دانش آموزان نیازدارد. ( امارت -  عمارت )

کوه‌های .......... از برف زاگرس پرشکوه و دیدنی است. ( مستور - مسطور )

هرروز لوح و کتاب در زیر بغل می نهاد و آرام از کوچه‌ها می‌گذشت و خود را به .......... درس استاد می‌رسانید.(محظر- محضر)

................ گلوله به گوش می رسید . ( سفیر ، صفیر )

5-      در متن زیر پنج غلط املایی وجود دادر آن‌ها بیابید و صحیح آن‌ها را در شماره‌های زیر بنویسید.

     اگر کسی به جواب مشغول شود و او بر بهتر جوابی از آن قادر بوَد، صبر کند تا آن سخن تمام شود، پس جواب خود بگوید بر وجهی که در متقدّم طعن نکند و در مهاوراتی که به حضور او میان دو کس رود، خوظ ننماید.

     آن همه بزرگان حکیم و نویسنده و گوینده و دانش مند ایرانی، چه شب­ها که به روز رسانده­اند تا نام ایران بماند و عزّت و سر بلندی این سرزمین آسیب نبیند . چه انسان­هایی که در سرمای توان فرصای زمستان و گرمای طاقت سوز تابستان صبوری ورزیده­اند تا مرزهای این سرزمین از گزند دشمنان مسون بماند.

 

1-       

2-       

3-       

4-       

5-       

 
نمونه سوالات پیشنهادی درس املا فارسی پایه سوم راهنمایی
1- کدام واژه معنی «پادشاه» را می دهد.                      مُلک                     مَلِک                     مَلَک

2- کدام واژه معنی «قدرت داشتن» را می دهد:            اغتدار                   اقتدار                   اقطدار

3-واژه ی (توقف) با کدامیک از کلمات زیر هم خانواده است.

اتفاق                                      واقعه                                          توقع                                            متوقف

4- باتوجه به لغات داده شده معنی کدام گزینه غلط است. 

قریحه : زوق                         تحلیل: بررسی                            سبک: روش                                  غنی: بی نیاز

5- باتوجه به معنی، املای کدام گزینه غلط است.

انحطاط : فروافتادن                قفلت: بی خبری                      سعادت: خوشبختی                          تنبیه: هوشیار کردن

6-املای صحیح واژه های مشخص شده را بنویسید.

نام تو رخصت رویش است و تراوت                    

کربلا قرارگاه اُشّاق است.

زخایر زیر زمینی روزی به پایان می رسند و تو از آن قافل هستی.

7-شکل درست املای واژه را با توجه به معنای جمله برای جای خالی انتخاب کنید:

الف)این عمل شما بسیار ......... و............   دارد (سواب/ اجر) (صواب/ عجر) (ثواب/ اجر)

ب)همه دانش آموزان به طرز زندگی و .......... جانوران علاقه دارند. (حیات، حیاط، حیات)

8-غلط های املایی را در متن زیر پیدا کنید و شکل صحیح آن ها را بنویسید.

جوان ایرانی نیاز دارد که در وحله اول تاریخ فرهنگ دینی و ملّی خود را بشناسد.

این ملاتفت بپزیر که عاقل در مهمّات توقّف جایظ نشمرد.

9-جمله بندی کدام گزینه درست است.

تمامی بندهای تومن می برم

می برم من تمام بندهای تو

من تمامی بندهای تو می برم

 
نمونه سوالات پیشنهادی درس املا فارسی پایه سوم راهنمایی
|

-هم خانواده واژه هاي زير راازميان گزينه اه انتخاب کنيد
1-1نصرت:      الف)صنع                ب)ناصر             ج)بصيرت           د)صواب (25/0)
1-2متعادل:       الف)عطا                ب)عيال             ج)عالي               د)عامي(25/0)

2-مفرد واژه هاي زير رابنويسيد: (1)
الف)پرندگان            ب)فوايد               ج)مصائب              د)لحظات

3-املاي کدام گزينه ها باتوجه به معني درست است.
الف)صواب: درست وصحيح         صحيح       غلط (25/0)       ب)حياط:  طمع        صحيح      غلط    (25/0)        
ج)شست:انگشت بزرگ دست وپا       صحيح      غلط (25/0)        د)اجر: پاداش          صحيح      غلط   (25/0)                
   
4-معني کدام گزينه "پافشاري کردن" است.( 5/0)
الف)اصرار            ب)اسرار              ج)اثرار               د)هيچکدام

5-براي هريک از واژه هاي زيريک مترادف بنويسيد. (1)
الف)صبر                       ب)طريقيت                    ج)اصحاب                     د)سعادت

6-براي هريک از واژه هاي زير يک معادل منسب بنويسيد. (1)
الف) رسول                   ب)گنجينه                     ج)خصلت                      د)مظلوم

7-دوکلمه بنويسيد که با حرف " ص " پايان يابد. (1)

8-دوکلمه بنويسيد که با حرف " ش " آغز شود. (1)

9-املاء صحيح واژه هاي مشخص شده رابنويسيد. (1)
زهن جوان با کتاب که عمده ترين وسيله ي آموزشي است،پرورش مي يابد.ولي وقت وعادت کتابخواني در زندگي جوانان،نظم وبرنامه ريزي بهتروصنجيده تري رامي طلبد.

10-غلط هاي املايي را درمتن زيرپيداکنيدوشکل صحيح آ ن ها را بنويسيد. (1)
نوجواني تولد دوباره ي انسان است.دراين مرحله ي پرطب وتاب،نوجوان افزودن بر رابطه باخود،نيازمندرابطه ي ديگرنيزهست،ازهمين جاست که دوستي وارتبات باديگران آغاز مي شود.

11-دوشکل براي صداي " س " بيان کنيد وبراي هريک کلمه اي بنويسيد. (1)


 

1- کدام گزینه با بقیه هم خانواده نیست؟

1- مصاحبت           2- صبح         3- صحبت                4- مصاحب

2-املای کدام گزینه غلط است؟

1- تمسخر      2-اصلاح         3- تحسین                4- دریق

3-کدام کلمه معنی :میغ   است:

1- قله کوه             2- باران          3- ابر                    4- تگرگ

4- املای کدام کلمه با توجه به معنی آن غلط است:

1- عاجز: ناتوان              2- عنب : انگور           3- مصخر : رام و مطیع         4- تنبیه: هوشیاری

5- صحیح و غلط بودن جملات زیر را مشخص کنید:

1- طنین به معنی آواز و صداست.

2-مقهور یعنی غلبه کردن.

6- در متن های زیر غلط ها را بیابید:

غزالی درباره دوست می فرماید: بدان که هر کس سحبت و دوستی را نشاید بلکه باید که صحبت با کسی دارند که دروی سه خسلت باشد : اول آن که آقل بود که در صحبت اهمق ونادان هیچ فایده نبود دوم آن که نیکو خولق بود که در بد خو صلامت نبود سوم آن که به سلاح بود که هر که برمعسیت مسر بود از خدای نترسد و هر که از خدای نترسد بر وی اعتماد نبود.


 

الف:متن املای تقریری :    (10 نمره)

توجه:

1- متن می تواند از 4 یا5 بند در 10 تا 15 سطر سامان یابد.

2-بهتر است بندهای املایی از ساده به مشکل چیده شود.

3-در حد امکان انسجام بند ها حفظ شود.

4-  در صورت به کا رگیری متن خود ساخته به سلامت زبان و پیوستگی معنایی توجه شود.

5- در خواندن متن املا از گونه ی گفتاری تلفظ واژگان پرهیز شود مگر به ضرورت متن.

ب: پرسش ها :(10نمره)

1- برای هر یک از واژه های  «مخصوص، تحصیل و......» یک هم خانواده بنویسید.

2-  شکل درست املای واژه را باتوجه به معنای جمله برای جای خالی انتخاب کنید. مثال:

3-   الف: این عمل شما بسیار ................... و...................... دارد.(سواب/اجر) ، (صواب /عجر ) ،(ثواب / اجر)

ب:همه دانمش آموزان سرگرم بازی در .............. مدرسه  بودند. (حیاط /حیات /هیات)

4-      در متن زیر  واژه های نا درست املایی را پیدا کنید وشکل صحیح آن را بنویسید.

.....................................................................................

5-      معنی کدام گزینه « پافشاری کردن » است؟

الف: اصرار                                  ب: اسرار                               پ: اثرار

6-      املای همه ی  گزینه ها جز گزینه ................. باتوجه به معنی درست است:

الف: آیین : رسم              ب: عالم : دانشمند               پ:مطیع : فرمانبر                 ت: عرج:ارزش

7-  املای صحیح واژه ها ی مشخص شده را بنویسید.

الف: راجبه رفتن شما روزها وماها مطالعه کردم .

ب:قلیان ها شکسته شد ،تمباکو تحریم شد ، شاه به تنگنا در افتاد و توطئه ی اینگلیس شکست خرد.

8-      دو کلمه بنویسید که با حرف «ص» پایان می یابد.

9-      دو واژه بنویسید که با حرف «ظ» آغاز می شود.

10-   غلط های املایی در متن زیر را پیدا کنید وشکل صحیح آن را بنویسید.

......................................................................

11-   نام اشیا و تصاویر زیر رابه املای درست بنویسید.

               تصویر                                                                                                   تصویر        

12-   واژه ی « حصار » با کدام کلمه هم خانواده نیست:

الف: محاصره             ب: محصول                      پ: محصور                  ت: حصر

13-   صدای « ز » چند شکل دارد برای هر یک کلمه ای بنویسید.

14-   با هر یک از حروف زیر یک واژه از کتاب درسی ................ بنویسید.

الف: ص:                                                               ب: ت: 

 

 

 
نوشته شده در چهارشنبه بیست و هفتم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 1:57 توسط محمد اميرزاده | |