رویش باران - ادبیات فارسی متوسطه ی اول

ماه

 

هفته

از صفحه.........تا صفحه .........

ماه

هفته

از صفحه.......تا صفحه

مهر

اول

معارفه، بيان روش تدريس و فعاليت هاي گروهي، گروه بندي، تدريس« ستايش »_ صفحه

بهمن

اول

تدريس درس 11:«دور انديشي » (ص 74 تا ص 77)

دوم

درس اول:« زيبا زيستن» (ص1 تا ص 6)

دوم

بررسي نوشتن ، تدريس درس 12 : آداب زندگاني     (ص 78 تا ص 82)

سوم

بررسي دفاتر نوشتن، تدريس درس دوم :«آب و آيينه» ،( ص 7 تا ص 11)

 

سوم

تدريس درس 13 :« پرتو اميد » بررسي نوشتن ، حفظ شعر پرتو اميد

(ص 83 تا ص 86)

چهارم

حفظ شعر:«آب و آيينه» تدريس درس سوم :« دروازه اي به آسمان» مطالعه و پژوهش ، شعر خواني :«رنگ بهاران »حكايت :« سيرت سلمان »(ص12 تا ص21)

 

چهارم

روان خواني : « از ماست كه بر ماست »و حكايت باغبان نيك انديش  و بررسي نوشتن

آبان

اول

تدريس درس 4 :«جوانان و فرهنگ» نوشتن (ص23 تا ص29)

اسفند

اول

درس 14 : « راز موفقيت » (ص 90 تا ص 95)

دوم

آزمون روان خواني، تدريس درس پنجم :«دانايي» نوشتن ، (ص30تاص33)

دوم

تدريس درس 15 : « آزاد  متناسب با موضوع درس بهار آمد و نيامدي » ویژه دانش اموزان شاهد کاشمر (ص 96 تا ص 98 )

سوم

تدريس درس:6« موش و گربه »نوشتن، مطالعه و پژوهش 2،( ص34تاص38)

سوم

تدريس درس 16 « زن پارسا ،روان خواني زمزمه ي محبت »  (ص 99 تا ص 106 )

چهارم

آزمون ميان نوبت از اول كتاب تا ص 38 ، روان خواني ثمر علم ، (ص 39 تا ص 40۹

چهارم

آزمون ميان نوبت و آزمون  روان خواني و بررسي دفاتر نوشتن  (ص 74 تا ص 76 )

آذر

اول

درس هفتم:«تماشاي

بهار»،رسيدگي به دفاتر،(ص42 تا ص45۹

فروردين

اول

تعطيلات نوروز

دوم

درس هشتم :«شگفتي هاي آفرينش» ،مطالعه و پژوهش 3 ، ونوشتن ، (از ص 46 تا ص 52۹

دوم

 تعطيلات نوروز

سوم

شعرخواني « بيشه ي نور »حكايت « باراني خرد » تدريس درس 9 «مثل آ يينه »( ص 53 تا ص 61)

سوم

تدريس درس 17:«اميد ايران زمين »

بررسي نوشتن ،تدريس درس 18: «درس آزاد –آسمان شهر من » ویژه دانش اموزان راهنمایی شاهد کاشمر

تدريس درس 19 :قصه ي تكرار آرش

(ص108 تا ص 125)

جهارم

تدريس درس 10 «هم نشين » نوشتن ، مطالعه و پژوهش 4 ، روان خواني « دوستي با ابلهان » ، رفع اشكالات ( ص 62 تا ص 72)

چهارم

شعر خواني ايران ،حكايت –راه مهتري

تدريس درس 20: «آرزو»- نوشتن

  (ص 126 تا

ص ۱۳۲ )

 

دي

اول

امتحان نوبت اول فارسي  « از اول كتاب تا پايان فصل 4 »

ارديبهشت

اول

تدريس درس 21 :«شازرده كوچولو»

نوشتن (ص 133 تا ص 142)

 

دوم

امتحان نوبت اول فارسي

دوم

روان خواني « دو نقا ش و نيايش «بيا تا بر آريم دستي زدل » ، بررسي نوشتن ، رفع اشكالات

سوم

امتحانات نوبت اول  بقيه دروس

سوم

امتحان نوبت دوم فارسي، از اول كتاب تا پايان آن، ص 1 تا ص 145

چهارم

امتحانات نوبت اول بقيه دروس

چهارم

امتحان نوبت دوم فارسي ،از اول كتاب تا پايان آن، (ص1 تا ص 145)

 

  • آزمون هاي ميان نوبت ، پيش نوبت ، روان خواني و شعر خواني ،فعاليت هاي كلاسي در زمان مناسب و به تشخيص دبير محترم ادبيات ،به اجرا در خواهد آمد.
  • شيوه امتحان درس فارسي و بارم آن :
  •  امتحان به صورت شفاهي برگزار مي گردد.
  • حفظ شعر 2 نمره ،كه  در هر نوبت يك شعر از كتاب به دلخواه دانش آموز، انتخاب و در امتحان پرسيده مي شود.
  • روان خواني 5/2 نمره –شعر خواني 5/2 نمره ، كه دانش آموزان عزيز به تشخيص دبيران محترم چند خط از دروس نثر و چند بيت از دروس شعر را، خواهند خواند.
  • درك مطلب 5 نمره ،كه همكاران محترم از تمام دروس سوالاتي را  كه در حيطه درك و فهم مي باشد  ،در برگه اي يادداشت فرموده و از هر دانش آموز به ترتيب و هر تعداد سوالي كه تشخيص دادند، مي پرسند.  دانش هاي زباني ۲ نمره – دانش هاي ادبي 2 نمره  - تاریخ ادبیات ۱ نمره - شناخت واژگان در جمله ( معني لغت- و فعالیت های نوشتاری (مترادف- متضاد- هم آوا- شبكه معنايي و ...  )   3 نمره ،بنده با توجه به كمبود وقت  و برنامه ريزي مرتب  و جلوگيري از بي نظمي ، درس به درس سوالات  را قبلا آماده كرده و از هر دانش آموز دو سوال يا بيشتر ، مي پرسم. گرفتن امتحان پایانی به صورت کتبی برخلاف برنامه درس ملی می باشد و باید امتحان به صورت شفاهی برگزار گردد.                                
  •                                   تهیه وتنظیم :محمد امیرزاده

- دبیر ادبیات دبیرستان (دوره ی اول ) استعدادهای درخشان شهید بهشتی و شاهد امام صادق (ع)

و غیرانتفاعی امام حسین (ع )

کاشمر

۳۱ شهریور ۱۳۹۲ 

  

نوشته شده در یکشنبه سی و یکم شهریور ۱۳۹۲ساعت 1:5 توسط محمد اميرزاده | |