رویش باران - ادبیات فارسی متوسطه ی اول

1- در متن زير غلط هاي املايي را پيدا كرده و شكل درست آنها را بنويسيد :

درختان از پوشش سبز خود اريان مي شوند و گويي با احتزاز برگ هاي زرد و نارنجي و سرخ

آتشين در باد شعله مي كشند.

2- يكي از واژه هاي داده شده را در جمله ي زير استفاده كنيد :

ايرانيان ساختن بناهاي عامّ المنفعه را .............. آخرت می دانند. (صواب – ثواب)

3- املاي كدام گزينه با توجّه به معني آن درست است :

الف) تراوت : شادابي    ب) مسلحت : خيرانديشي    پ) غلغل : جوشيدن     ت) هماسه : دليري

4- املاي كدام گزينه با توجّه به معني آن غلط است :

الف) اعتراض : ايرادگرفتن     ب) مهارت : استاد    پ) استبداد : خودسري     ت) منحسر : محدود

5- براي هريك از حروف زير يك واژه بنويسيد :

     ظ : ......................                               ع : ........................

6- شكل درست واژه ي زير را بنويسيد :

   خاهش : ......................

8- با (ص) و (غ) پاسخ دهيد :

راهپيمايي (      )            ستاره گان (      )              چشم نواز (      )            مردانگی (      )************************************************************************
 
 
 

1) در متن زیر کلمات نادرست املایی را پیدا کرده و شکل درست آن را بنویسید :

کمال همچنان درالتهاب مطا لب را تحمل می کرد سرانجا م گفت یک عمر انس با او رمزی در دل

من ایجا د  کرد ه است که با هزاران جهان دیگر معاوزه نمی کنم.

2) جمله ي صحیح و غلط را مشخص کنید :

کلمه ی معمور به معنی کسی است که فرمانی را اجرا می کند.  ص (      )          غ (     )

 کلمه ی علم به معنا ی پرچم است.   ص (      )          غ (     )

3) برای کلمات زیر یک مترادف بنویسید :

شرف :                            احادیث :

4) با توجّه به معنی ، املای کدام گزینه درست است :

هلاوت : شیرینی                     تبع : سرشت

اعمه : پیشوایان                     صانع : آفریننده

5) شکل صحیح کلماتی که زیر آن خط کشیده شده است را بنویسید :

 قلیان ها شکسته شد ، تنباکو تهریم شد و توطعه ی انگلیس شکست خورد.

6) کدام گزینه از موارد تقویت املا نیست :

الف) تمرکز و دقّت

ب) پرورش مهارت خوب گوش دادن

پ) استفاده ازخطّ تحریری شکسته   

ت) شکل نوشتاری متن درس

7) با کلمات زیر جمله بسا زید :

 راه طولانی

 مشهد مقدّس :********************************************************************
 

1) در عبارت زیر غلط های املایی را پیدا کرده و شکل درست آن را بنویسید :

 تشطّت آرا و اغراز گوناگون و نظریّات ناموافق نتیجه ی خوب نمی دهد.


2) واژه های درست را در جملات زیر به کار ببرید :

 اصفهان شهری خرّم و ....................است. ( مأمور – معمور )

تمام کارها باید بر پایه و ...................درستی پی ریزی شود. ( اساس – اثاث )

   

 3) املای کدام گزینه با توجّه به معنی آن درست است :

 الف) بغض : گرفتگی گلو از غصّه                                  ب) تهریم : منع کردن

 ج) عرسه : میدان                                                      د)  مشقّط  : سختی

 4) املای کدام گزینه با توجّه به معنی آن غلط است :

 الف) هنجار : قاعده و روش                                           ب) التهاب : برافروختگی 

 ج) زکاوت : تیزهوشی                                                  د) عطش  : تشنگی 

5)  با ( ص ) یا  ( غ )  پاسخ دهید.

 خرد : ریز وکوچک (     )                                                الم : رنج و درد (     )

  پرنده گان (     )                                                            بی هوده  (     )  

 6) دو واژه بنویسید که با حروف زیر آغاز شده باشند :

           ص :  .........................                           ط :  ........................

 7) شکل درست واژه های زیر را بنویسید :

 محارت : ....................                                          مسادف : ..................


 
 
 
 
نوشته شده در سه شنبه بیستم دی ۱۳۹۰ساعت 0:22 توسط محمد اميرزاده | |